Мапа на сајтот

Skip Navigation Links.
Државна матура
Правилник за државна матура
Концепција
Записник
Пријава за државна матура
Испитни програми
Општообразовни наставни предмети
Стручни наставни предмети во уметничкото образование
Стручни наставни предмети во стручното образование
Нови испитни програми според наставните програми што се реализираат од учебната 2005/2006 година
Испитни програми според наставни програми во рамките на ФАРЕ програмата
Испитни програми според старите наставни планови и програми
Нови наставни програми според наставните програми што се реализираат од учебната 2009/2010
Правила за однесување на кандидатите и задолженија за УМК
Правила за однесување на кандидатите
ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИТЕ ИСПИТИ
Сугестии за подобри одговори на прашањата од делот Пишување (за мајчините и странските јазици)
Мајчини јазици
Странски јазици
Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2019 година
Информираност за успешно полагање на матурскиот испит
Корисни информации и сугестии за успешно решавање на тестот по филозофија за државна матура
ТЕСТОВИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА
Пилот државна матура ноември 2006
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Државна матура јуни 2008
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2008
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2009
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2009
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2010
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2010
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2011
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2011
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2012
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура 2013 година
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2013
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2014
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2014
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2015
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2015
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2016
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2016
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2017
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2017
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2018
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2018
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2019
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2019
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Пријава за тестатор
Пријави за оценувачи
Локации за полагање математика на 13.06.2019 година
Приговори 2018
Локации за полагање на државна матура за августовски испитен рок
Приговори август 2018
Корисни информации и сугестии за успешно решавање на тестот по СОЦИОЛОГИЈА за државна матура
Видео за обврските на тестаторот
Приговори Јуни 2019
Приговори август 2019
Училишна матура
Концепција
Испитни програми
Испитни програми за гимназиско образование
Испитни програми за уметничко образование
Листа на наставни предмети за матура и завршен испит за учебната 2008/2009
Записници
Завршен испит
Концепција
Листи на наставни предмети за матура и завршен испит за учебната 2008/2009
Записници
Испитни програми
Стручни наставни предмети во стручното образование
Општообразовни предмети во стручното образование
Проектна задача
Испитна програма
Примери за проектни задачи
Скала за претворање на поени во оценка за проектната задача
За нас
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development